Jednička

v okenních profilech

Na trhu od roku 1969

Děkujeme za důvěru

Profily třídy A

garantovaná tloušťka 3 mm

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

VEKA, jako provozovatel těchto stránek, bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Nakládáme s vašimi osobními údaji důvěrně a podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-DSGVO) a podle lokální legislativy platné ve vaší zemi.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje způsob, rozsah a účely shromažďování a používání osobních údajů návštěvníků a uživatelů webové stránky společnosti VEKA AG. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu datenschutz@veka.com nebo na níže uvedené adrese.

Informační povinnost podle čl. 13 GDPR

Odpovědný subjekt ve smyslu článku 4 č. 7 GDPR:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

VEKA AG
– Datenschutzbeauftragter –
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
datenschutz@veka.com

Návštěva webové stránky:

Naše nabídka není výslovně zaměřena na nezletilé.

Se všemi osobními údaji přijatými a zpracovanými v rámci této online nabídky bude nakládáno důvěrně podle nařízení GDPR a nebudou předávány třetím osobám.

Prohlížení naší webové stránky bez uvedení osobních údajů

Návštěva naší webové stránky je možná mimo partnerskou oblast VEKA chráněnou heslem bez uvedení osobních údajů.

Dozvíme se pak pouze

 • vaši IP adresu,
 • název volané internetové stránky, příp. souboru a dobu vyvolání, příp. vyhledání,
 • domény, přes které jste se na naši webovou stránku dostali
 • přenesený objem dat a
 • zda bylo vyvolání, příp. vyhledání úspěšné.

Data se použijí výhradně pro administraci a optimalizaci internetové nabídky a ke zpracování vašich poptávek.

IP adresa může být osobní datum, protože je za určitých předpokladů možné, aby se informací u příslušného poskytovatele internetu zjistila identita majitele použitého internetového přístupu.

My vyhodnocujeme IP adresu pouze v případě útoků na naši internetovou infrastrukturu. V takovém případě máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR na zpracování IP adresy. Tento oprávněný zájem vyplývá z potřeby odvrácení útoku na naši internetovou infrastrukturu, zjištění původu útoku, aby bylo možno podle trestního a občanského práva postupovat proti odpovědné osobě a efektivně zabránit dalším útokům.

IP adresa je vymazána, jestliže můžeme vyloučit, že z této adresy nedošlo k žádnému útoku na naši internetovou infrastrukturu. To se děje pravidelně po sedmi dnech.

Dále zaznamenáváme, z jakých domén naši weboví návštěvníci přicházejí. Tyto údaje také vyhodnocujeme, abychom rozpoznali trendy a sestavili statistiky, ale potom údaje opět mažeme.

Tato stránka používá navíc „cookies“ a v některých oblastech se používají „Active X Controls“.

Kromě toho tato stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Vlastník práv k této stránce není odpovědný za ustanovení o ochraně osobních údajů, ani za obsah těchto odkazovaných webových stránek. Jestliže máte dotazy nebo komentáře k naší praxi ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na datenschutz@veka.com.

Můžete zabránit ukládání cookies odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; to však může příp. vést k tomu, že potom možná nebudete moci používat všechny funkce této stránky v plném rozsahu.

Prohlížení naší webové stránky s uvedením osobních údajů

Pokud na naší stránce dobrovolně nebo v rámci registrace pro partnerskou oblast VEKA uvedete osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), nebudou tyto údaje bez vašeho výslovného souhlasu, příp. zákonného povolení předány třetí osobě. Jestliže se registrujete pro partnerskou oblast VEKA, dojde tím mezi námi k uzavření smlouvy o uložení a uchování příslušného profilu.

V tomto případě zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 b) nařízení GDPR za účelem plnění smlouvy, která mezi námi existuje, nebo podle článku 6 a) GDPR na základě vámi uděleného svolení. Zpracování se děje za účelem plnění smluvních úkonů, realizace plateb, dodání objednaných výrobků a služeb, předání vašich adresních dat logistickým podniků pro dodání zboží a zasílání zajímavých informací o výrobcích a akcích. Vaše údaje budou předávány v rámci naší firmy osobám podílejícím se na realizaci smlouvy nebo rozhodování. Další předávání třetím osobám, které nepokrývají zákonné nezbytnosti, se děje pouze s vaším výslovným svolením. Nedochází k automatickému rozhodování.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tak dlouho, jak je to pro plnění naší smlouvy nebo platných právních předpisů nebo na základě podnětu k předání vašich údajů nezbytné. Samostatné mazání osobních údajů vámi uložených v partnerské oblasti VEKA v zásadě neprovádíme. Máte však kdykoliv možnost jednotlivé údaje ve vašem profilu změnit. Celkový výmaz osobních údajů uložených v rámci vašeho profilu probíhá na základě e-mailové žádosti (s uvedením vašeho uživatelského jména) na datenschutz@veka.com, pokud není povoleno další ukládání těchto údajů na základě další skutkové podstaty povolení. Obchodní podklady jsou uchovávány podle zákonných lhůt pro uložení a následně vymazány v souladu s ochranou osobních údajů.

Využití externích poskytovatelů

Spolupracujeme s poskytovateli, kteří z našeho pověření zpracovávají určitá data. To probíhá výhradně v souladu s příslušným platným právem na ochranu osobních údajů. Zejména máme s našimi poskytovateli uzavřené dohody o zpracování osobních údajů z pověření, které vyhovují požadavkům článku 28 nařízení GDPR. K předání údajů do nejistých třetích zemí nebo mezistátním místům nedochází.

Vaše práva:

Podle nařízení GDPR máte následující práva:

+          Právo na informaci o zpracování vašich osobních údajů

Máte právo od nás požadovat informaci o tom, jestli a pokud ano, jaké vaše osobní údaje VEKA AG zpracovává. Máte právo na následující informace:

 • účel zpracování
 • kategorie vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou osobní údaje poskytnuty
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
 • pokud nejsou vaše osobní údaje shromažďovány u vás, všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatického rozhodování včetně profilování podle článku 22 nařízení GDPR a – alespoň v těchto případech – vypovídající informace o obsažené logice a o dosahu a požadovaných dopadů takového zpracování pro vás.

Dáme vám k dispozici kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pokud máte důvodné pochybnosti o totožnosti osoby požadující informace, vyžádáme si dodatečné informace o potvrzení totožnosti dotčené osoby.

+          Právo na opravu

Máte právo od nás neprodleně požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

+          Právo na výmaz

Výmaz vašich osobních údajů se uskuteční, jestliže uplatníte nárok na výmaz v písemné podobě a nebudou tomu odporovat zákonná práva nebo povinnosti uchování údajů. Kromě toho vymažeme vaše osobní údaje vždy tehdy, jestliže údaje již nejsou potřebné pro splnění účelu spojeného s uložením nebo jestliže je jejich uložení z ostatních zákonných důvodů nepřípustné a výmaz neodporuje zákonným lhůtám pro uložení.

+          Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požadovat omezení při zpracování vašich osobních údajů, jestliže není dána správnost osobních údajů, a sice po dobu, po kterou VEKA umožní kontrolu správnosti osobních údajů. Jestliže je zpracování protiprávní a vy výmaz osobních údajů odmítnete a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů z naší strany, budeme se řídit vaším požadavkem. K výmazu údajů nedojde ani v případě, pokud je potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obhájení vlastních právních nároků, nebo jestliže podáte odpor proti zpracování podle článku 21 odstavec 1 GDPR, dokud není jisté, jestli převládají oprávněné důvody společnosti VEKA oproti vašim důvodům.

+          Právo na odpor proti zpracování

Máte právo podat kdykoliv odpor proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 nařízení GDPR. VEKA vaše osobní údaje v případě odporu již nezpracovává, ledaže můžeme prokázat vynucující, právem chráněné důvody, kvůli kterým převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčených osob, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

+          Právo přenositelnosti osobních údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a tyto údaje předat jiné odpovědné osobě bez překážek z naší strany. Předpokladem je, aby se zpracování zakládalo na svolení podle čl. 6 nebo čl. 9 nařízení GDPR nebo na smlouvě a zpracování probíhalo automatizovaným postupem. Kromě toho máte právo, aby byly osobní údaje předány přímo společností VEKA jinému odpovědnému místu, pokud je to technicky proveditelné.

+          Právo na odvolání vašeho uděleného svolení s účinností do budoucna

K odvolání vašeho uděleného svolení může dojít kdykoliv s účinností do budoucna. V případě odvolání, odporu nebo informování nevznikají žádné náklady. Odvolání směřujte prosím e-mailem na info@veka.com.

+          Právo na stížnost u dohlížecího úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud zastáváte názor, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platná ustanovení na ochranu osobních údajů, máte kdykoliv právo podle článku 77 GDPR podat stížnost u dohlížecího úřadu příslušného pro vaši spolkovou zemi.

Další prohlášení o ochraně osobních údajů ke službám třetích osob využívaných v rámci naší webové stránky:

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zásuvný modul na facebooku („To se mi líbí“)

Tato webová stránka používá zásuvné moduly poskytovatele Facebook.com, které poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé naší webové stránky, na které je facebookový zásuvný modul (tlačítko „To se mi líbí“) nainstalován, jsou tímto upozorněni na to, že prostřednictvím zásuvného modulu je vytvořeno spojení s facebookem, čímž dochází k přenosu na váš prohlížeč, aby se zásuvný modul objevil na webové stránce. Dále jsou při návštěvě přenášena data na server facebooku, která obsahují informace o vašich návštěvách naší domovské stránky. To má pro přihlášené uživatele facebooku za následek, že data o návštěvnosti webové stránky jsou přiřazena jejich osobnímu facebookovému účtu. Jakmile aktivně použijete jako přihlášený uživatel facebooku  zásuvný modul facebooku (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo použitím funkce komentáře), jsou tato data přenesena na váš facebookový účet a zveřejněna. To můžete obejít pouze předchozím odhlášením se ze svého facebookového účtu. Další informace týkající se používání údajů prostřednictvím facebooku najdete v právních ustanoveních o ochraně osobních údajů na facebooku na de-de.facebook.com/policy.php.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu webové analýzy Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie o vašich návštěvách této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Aktivovali jsme funkci anonymizace IP. Na této stránce proto Google předtím vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server společnosti Google do USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije pro vyhodnocení vaší návštěvnosti webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb spojených s návštěvami webové stránky a využíváním internetu pro provozovatele webové stránky. IP adresu přenesenou v rámci Google Analytics vaším prohlížečem Google s ostatními daty nesloučí. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci plně využít veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování osobních údajů společností Google vytvořených prostřednictvím cookie a týkajících se vaší návštěvnosti webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto osobních údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný model prohlížeče dostupný na níže uvedeném odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Můžete zabránit shromažďování vašich osobních údajů pomocí Google Analytics tak, že kliknete na následující odkaz. Nainstaluje se tzv. opt-out cookie, které zabrání shromažďování vašich osobních údajů při dalších návštěvách této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Více informací o podmínkách používání a ochraně dat najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html, příp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby se tak zajistila anonymizovaná evidence IP adres (tzv. IP masking).

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu webové reklamy Google Adsense

Tato webová stránka používá Google Adsense, službu webové reklamy společnosti Google Inc., USA („Google“). Google Adsense používá tzv. „cookies“ (textové soubory), které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky. Google Adsense používá také tzv. „Web Beacons“ (malé neviditelné grafiky) pro shromažďování informací. Používáním Web Beacons je možno zaznamenat a zaevidovat jednoduché akce, jako je návštěvnost na webové stránce. Informace vytvořené Informace vytvořené pomocí cookie a/nebo Web Beacon o vašich návštěvách této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Google tyto informace použije pro vyhodnocení vaší návštěvnosti webové stránky s ohledem na reklamy, pro vytvoření reportů o aktivitách na webové stránce a o reklamách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s návštěvami webové stránky a využíváním internetu. Tyto informace Google také případně přenese na třetí osoby, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s ostatními daty společnosti Google. Ukládání cookies na vašem pevném disku a zobrazování Web Beacons můžete zabránit tak, že v nastavení vašeho prohlížeče zvolíte „nepřijímat soubory cookie“ (v MS Internet Explorer v „Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Nastavení“; ve Firefox v „Nástroje > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies“); upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci plně využít veškeré funkce této webové stránky. Návštěvou této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu webové analýzy etracker

Na této webové stránce jsou shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu a optimalizace s využitím technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.de). Z těchto údajů jsou vytvářeny profily využití uložené pod pseudonymem. K tomuto účelu je možno použít cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se lokálně ukládají do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránky. Cookies umožňují identifikovat internetový prohlížeč.

Údaje shromážděné s využitím technologií etracker nejsou bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby používány k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nejsou sloučena s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Se shromažďováním a ukládáním osobních údajů je možno kdykoliv s účinností do budoucna nesouhlasit. Další informace můžete získat přímo od třetí strany: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro sociální síť Google Plus

Tato webová stránka používá tzv. tlačítko „G +1“ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Tlačítko lze poznat podle znaku „G +1“. Jestliže jste registrováni u Google Plus, můžete pomocí tlačítka „G +1“ projevit svůj zájem o naši webovou stránku a sdílet obsahy naší webové stránky na Google Plus. V takovém případě uloží Google jak informaci, že jste některému z našich obsahů dali „G +1“, tak také informace o stránce, kterou jste si přitom prohlédli. Vaše „G +1“ je možno zobrazit spolu s vaším jménem (příp. také s fotografií – pokud je k dispozici) u Google Plus v dalších službách společnosti Google, například ve vyhledávání Google nebo na vašem profilu Google. Účel a rozsah shromažďování dat a další zpracování a využití údajů společností Google a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v pokynech pro ochranu dat společnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google Remarketing“ a funkci „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.

Tato webová stránka používá funkci Remarketing, příp. „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Můžete cíleně oslovovat uživatele pomocí reklamy zapnutím personalizovaných reklam zaměřených na určitou zájmovou skupinu, jestliže navštívíte jiné webové stránky v tzv. „síti Google Display“. „Google Remarketing“, příp. funkce „Podobné cílové skupiny“ k tomu používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky. Pomocí těchto textových souborů jsou evidovány vaše návštěvy a anonymní údaje o návštěvnosti webové stránky. Osobní údaje se přitom neukládají. Jestliže navštívíte jinou webovou stránku v tzv. „síti Google Display“ zobrazí se vám příp. reklamy, které s velkou pravděpodobností přihlížejí k produktovým a informačním oblastem předtím vyvolaným na naší webové stránce. Funkci „Google Remarketing“, příp. „Podobné cílové skupiny“ můžete deaktivovat tak, že zakážete ukládání cookies příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci plně využít veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování osobních údajů společností Google vytvořených prostřednictvím cookie a týkajících se vaší návštěvnosti webové stránky a zpracování těchto osobních údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný model prohlížeče dostupný na níže uvedeném odkaze: www.google.com/settings/ads/plugin. Navíc můžete deaktivovat používání cookies třetími stranami tak, že si otevřete deaktivační stránku iniciativy Network Advertising Initiative na www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit zde uvedenými dalšími informacemi ohledně opt-out cookie. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google pro Remarketing s dalšími informacemi najdete zde: www.google.com/privacy/ads/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google AdWords Conversion Tracking“ společnosti Google Inc.

Tato webová stránka používá funkci „Google AdWords Conversion Tracking“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Google AdWords Conversion-Tracking používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky, pokud kliknete na reklamu Google. Cookies platí maximálně 90 dní. Osobní údaje se přitom neukládají. Pokud je cookie platné, může Google a my jako provozovatel webové stránky poznat, že jste klikli na reklamu a dostali jste se na určitou cílovou stránku (např. stránka s potvrzením objednávky, přihlášení k odběru newsletteru). Tato Cookies nelze vysledovat přes více webových stránek různých účastníků AdWords. Prostřednictvím cookie se v „Google AdWords“ vytvářejí statistiky konverzí. V těchto statistikách se eviduje počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu. Navíc se eviduje, kolik uživatelů se dostalo na cílovou stránku, která byla opatřena „tagem konverze“. Statistiky však neobsahují žádné údaje, kterými se necháváte identifikovat. Ukládání cookies na vašem pevném disku můžete zabránit tak, že v nastavení vašeho prohlížeče zvolíte „nepřijímat soubory cookie“ (v MS Internet Explorer v „Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Nastavení“; ve Firefox v „Nástroje > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies“); upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci plně využít veškeré funkce této webové stránky. Návštěvou této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další informace o tom, jak Google používá data konverzí a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: support.google.com/adwords/answer/93148

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby webových zpráv twitter.com

Na naši webovou stránku jsme integrovali také službu webových zpráv twitter.com. Tu poskytuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter nabízí tzv. funkci „tweet“. Pomocí ní je možno na svém vlastním účtu na Twitteru zveřejňovat zprávy o délce 140 znaků i s odkazy na webové stránky. Jestliže používáte funkci „tweet“ Twitteru na našich webových stránkách, je příslušná webová stránka propojena s vaším účtem na Twitteru a zde je příp. veřejně oznámena. Přitom se na Twitter přenášejí také data. O obsahu přenesených dat a jejich využití prostřednictvím Twitteru se nedozvíme. Další informace získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/privacy Twitter vám na níže uvedeném odkaze nabízí možnost stanovit si sami vaše nastavení pro ochranu osobních údajů: twitter.com/account/settings.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu webové analýzy Piwik

Naše webová stránka používá Piwik, jedná se o takzvanou službu webové analýzy. Piwik používá tzv. „cookies“, to jsou textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které nám umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie o vašich návštěvách této webové stránky (včetně vaší zkrácené IP adresy) jsou přenášeny na náš server a jsou uloženy za účelem analýzy návštěvnosti, co slouží k optimalizaci webové stránky z naší strany. Vaše IP adresa je při tomto procesu obratem anonymizována, takže pro nás zůstáváte jako uživatel anonymní. Informace o Vašich návštěvách této webové stránky nejsou předávány třetím osobám. Můžete zabránit používání cookies odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče, může se však stát, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro chatovací nástroj Zendesk

Při používání našeho chatovacího nástroje automaticky shromažďujeme uživatelské údaje, jako například vaši návštěvnickou cestu, verzi prohlížeče, místo, operační systém a vaši IP adresu. Tyto údaje se používají pouze ke zpracování vaší poptávky a nejsou předávány třetím osobám.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času může být nezbytné aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, například z důvodu nových zákonných a úředních předpisů a nových nabídek na naší internetové prezentaci. Budeme vás pak na tomto místě informovat. V zásadě doporučujeme, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste zjistili, zda zde nedošlo k nějakým změnám. Zda ke změnám došlo, poznáte mimo jiné také podle toho, že je aktualizován stav uvedený dole v tomto dokumentu.

Výtisk a uložení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete ihned vytisknout a uložit, například pomocí funkce tisku, příp. uložení ve vašem prohlížeči.

29.01.2019